Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt
Ihr Warenkorb ist leer

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Verklaring gegevensbescherming tegen Dry Battery Sales NV

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke partij

 

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU-lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

 

Ledlenser GmbH & Co. KG

Kronenstr. 5 - 7

42699 Solingen

Duitsland

 

Ledlenser Beteiligungs GmbH

Hoofdkantoor: Solingen, Duitsland

 

ledlenser.com

 

 

II. Naam en adres van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

 

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is:

 

Christoph Strieder

Ahrstrasse 1

42655 Solingen

Duitsland

Telefoon: +49-0212 3820860

datenschutz@anwalt-strieder.de

 

 

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 

We verzamelen en gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een operationele site en voor onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt alleen periodiek met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming om juridische of feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

 

2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

 

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor het verwerken van persoonsgegevens, dient Art. 6 par. 1 (a) Algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, is Art. 6 Par. 1 lit. b AVG van toepassing als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, is art. 6 Par. 1 lit. c AVG van toepassing als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens vereisen, is Art. 6 1 lit. d AVG van toepassing als wettelijke basis.

 

Als verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, is art. 6 Par. 1 lit. f AVG van toepassing als wettelijke basis voor de verwerking.

 

 

 

3. Gegevens verwijderen en opslagduur

 

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het opslagdoel niet meer van toepassing is.

 

In het geval dat u ons speculatieve sollicitatiegegevens via onze website of elektronisch stuurt, zullen we de gegevens onmiddellijk verwijderen als we geen aanvraagprocedure starten. In het geval dat we een sollicitatieprocedure inleiden of u ons op ons verzoek sollicitatiegegevens stuurt, zullen we uw gegevens uiterlijk 4 maanden na voltooiing van de sollicitatieprocedure verwijderen als er geen arbeidsrelatie ontstaat. Een langere opslag vindt plaats als u hier uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven.

 

Verder kunnen gegevens worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen. Gegevens worden geblokkeerd of gewist, zelfs als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij gegevensopslag noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten of uit te voeren.

 

4. Categorieën van ontvangers

 

Tenzij hieronder anders wordt beschreven, is de verantwoordelijke persoon of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens via onze website in het algemeen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens (zie clausule I van deze privacyverklaring). De persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Een overdracht aan derden vindt echter plaats in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de BDSG, evenals andere voorschriften voor gegevensbescherming, indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van een contract dat tot stand is gekomen via onze website (contractinitiatieven, contractuitvoering en contractuitvoering), voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, in het kader van de vereisten die zijn vastgelegd door de respectieve wet en, indien van toepassing, de overweging van de betrokken belangen. Een dergelijk geval kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek. Een dergelijke overdracht vindt ook plaats, voor zover er een juridisch effectieve toestemming van aanwezig is.

 

Als u uw gegevens aan ons verstrekt om ons als werknemer aan te melden, worden gegevens alleen overgedragen aan de relevante afdeling of afdelingen binnen ons bedrijf.

 

 

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

 

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

 

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer.

 

De volgende gegevens worden verzameld:

 

- Informatie over het gebruikte browsertype en -versie

- Het besturingssysteem van de gebruiker

- Het IP-adres van de gebruiker

- Datum en tijd van toegang

 

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

 

De wettelijke basis voor tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. f van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

 

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen bezorgen. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie worden bewaard. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. In dit kader vindt geen evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. Deze doeleinden omvatten ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. f van de AVG.

4. Duur van bewaring

 

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor degenen tijdens het registratieproces om een garantiecontract (fabrieksgarantie) te vervullen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na het sluiten van het contract kan het nog steeds nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

 

5. Optie voor bezwaar en verwijdering

 

Als gebruiker kunt u de registratie op elk gewenst moment annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen op elk gewenst moment wijzigen. Gebruik het contactformulier op onze website om ons een e-mail te sturen met het e-mailadres dat is gebruikt voor de registratie. We zullen uw verzoek dan verifiëren door contact met u op te nemen, waarna we uw verzoek zullen verwijderen of wijzigen als het positief is geverifieerd. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen, is het vroegtijdig wissen van gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen het wissen niet uitsluiten.

 

 

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

 

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

 

Er zijn contactformulieren op onze website die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie accepteert, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn (afhankelijk van het type contactformulier dat wordt gebruikt):

 

Algemeen contactformulier: naam, e-mailadres, verzoeken, vragen over gekochte producten, ondersteuning,

 

- Vragen over reserveonderdelen en garantie: naam, e-mailadres, adres, product, serienummer, aanvraag, datum van aankoop

- Verkoop van handel en reclamemateriaal: bezorgdheid, e-mailadres, bedrijf, adres

 

Tijdens het verzendproces wordt uw toestemming verkregen voor het verwerken van gegevens en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. De gegevens worden tijdens dit proces niet aan derden verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

 

2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

 

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens, indien de toestemming van de gebruiker is verkregen, is art. 6 par. 1 lit. a van de AVG. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is Art. 6 Par. 1 lit. f van de AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 Abs. 1 b van de AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens in het invoerscherm wordt door ons alleen gebruikt voor het verwerken van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het nodige legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

 

De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 

4. Duur van bewaring

 

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is voltooid. Het gesprek is beëindigd als uit de omstandigheden blijkt dat de zaak definitief is opgelost. Persoonlijke gegevens die extra werden verzameld tijdens de verzendprocedure, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

 

5. Optie voor bezwaar en verwijdering

 

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Een gebruiker die via e-mail contact met ons heeft opgenomen, kan op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens. In dit geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd als en voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen, b.v. onder het Duitse handelswetboek of het belastingwetboek, of enige andere rechtvaardiging op grond van gegevensbeschermingsvoorschriften, die opslag vereist na afweging van alle belangen.

 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 

We gebruiken de software "Google Analytics" (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Het gebruik van deze software maakt het mogelijk om gebruikersgedrag toe te wijzen aan een pseudoniem-ID van de gebruiker, zelfs op verschillende apparaten.

 

Gebruiksvoorwaarden van Google Inc. voor Google Analytics:

 

www.google.com/analytics/terms/de.html policies.google.com

 

Volgens zijn eigen verklaringen gebruikt de aanbieder het EU / US Privacy Shield vanwege certificering voor gegevensbescherming (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=nl). Op basis hiervan moet een niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden gegarandeerd wanneer de gegevens aan de aanbieder worden doorgegeven.

 

Daarnaast hebben we een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met de provider, volgens welke de provider verplicht is om de gegevens van onze gebruikers te beschermen en een passend niveau van bescherming te verzekeren en namens ons te verwerken, in het bijzonder ook om geef de gegevens door aan derden.

 

De software plaatst een of meer cookies op het eindapparaat van de gebruiker (zie hierboven voor cookies). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden geopend, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

Twee bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker:

 

- De opgeroepen webpagina

- De website van waaruit de gebruiker de geopende website heeft bezocht (verwijzer)

- De subpagina's die worden opgeroepen vanaf de opgeroepen webpagina

- De tijd doorgebracht op de website

- De frequentie waarmee de website wordt geopend

 

De gebruikersgedragsinformatie die in dergelijke cookies is opgeslagen, wordt automatisch overgebracht naar een server van de softwareprovider (Google), die zich meestal in de VS bevindt, d.w.z. in een derde land buiten de EU en de EER. We gebruiken echter de anonimisering van het IP-adres dat door de software op onze website wordt verstrekt. Dit zal uw IP-adres verkorten, wat het anders mogelijk zou hebben gemaakt om de respectieve gebruiker, binnen de lidstaten van de EU en de EER, vóór een dergelijke verzending te identificeren, waardoor in uitzonderlijke gevallen ook een reductie kan plaatsvinden na een dergelijke verzending . In geen geval zal uw IP-adres worden gecombineerd met andere gegevens om profielen en gebruikersgedrag vast te leggen en te analyseren. Google analyseert en toont alleen uw website-activiteit met betrekking tot onze website als onderdeel van onze ordergegevensverwerking om informatie die op deze manier is verzameld als dienst aan ons beschikbaar te stellen. Dit is ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking.

 

2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

 

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder a) AVG, daarnaast art. 6 par. 1 lit a) GDPR en Art. 6 par. 1 lit. f AVG, Art. 45 AVG in combinatie met EU / VS-privacyschild.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

 

Door de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen we het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. We kunnen informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website verzamelen door de verkregen gegevens te evalueren. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan continu te verbeteren. Voor deze doeleinden ligt ons legitieme belang ook in de verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f van de AVG. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met de interesse van gebruikers om hun persoonlijke gegevens te beschermen.

 

4. Duur van bewaring

 

De door ons verwerkte gegevens bij het gebruik van onze website via de "Google Analytics" -service worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Gegevens waarvan de bewaarperiode is bereikt, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd.

 

5. Optie voor bezwaar en verwijdering

 

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het wellicht niet langer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 

We bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid om zich af te melden voor de analyseprocedure. Om dit te doen, moet u de bijbehorende link volgen. Op deze manier wordt een andere cookie op uw systeem geplaatst, die aangeeft dat ons systeem de gegevens van de gebruiker niet mag opslaan. Als de gebruiker in de tussentijd de bijbehorende cookie uit zijn eigen systeem verwijdert, moet hij de opt-out-cookie opnieuw instellen. Door de beveiligingsinstellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen op de apparaten die het gebruikt. Dit kan echter leiden tot beperkingen bij het gebruik van internetpagina's

 

U kunt ook de verwerking van uw gegevens die in cookies zijn verzameld door de Google Analytics-software voorkomen door de software van Google Inc. te gebruiken (browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics), die u kunt downloaden en gebruiken via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. De aanbieder is uitsluitend Google Inc., zodat de gebruiksvoorwaarden en, waar van toepassing, beperkingen moeten worden nageleefd. Er kan niet worden gegarandeerd dat de softwareprovider deze software beschikbaar maakt voor alle besturingssystemen en/of apparaten.

 

 

X. Webanalyse door Sizmek

 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 

Op onze website gebruiken we de software "Sizmek" (provider: Sizmek Inc., 401 Park Avenue S, 10016 New York City / VS) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Het gebruik van deze software maakt het ons mogelijk om, op basis van uw interesses en uw gebruikersgedrag op onze website, advertentiemateriaal en advertenties die betrekking hebben op u, in het aanbod van derden te plaatsen. Bovendien kunnen we uw interactie met onze advertenties bepalen voor operationele evaluatie.

 

Volgens zijn eigen verklaringen past de aanbieder het EU / VS-privacyschild (https://www.sizmek.com/privacy-policy/) toe op basis van een certificering voor gegevensbescherming. Op basis hiervan moet een niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden gegarandeerd wanneer de gegevens aan de aanbieder worden doorgegeven.

 

Daarnaast hebben we een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met de provider, volgens welke de provider verplicht is om de gegevens van onze gebruikers te beschermen en een passend niveau van bescherming te verzekeren en namens ons te verwerken, in het bijzonder ook om geef de gegevens door aan derden.

 

De software plaatst een of meer cookies op het eindapparaat van de gebruiker (zie hierboven voor cookies) of gebruikt andere technieken, b.v. advertentiepixels op onze website of in onze advertenties en "statistische identificatie", die bepalen op welke advertenties een gebruiker reageert.

 

Als afzonderlijke pagina's van onze website worden geopend, worden de volgende gegevens vastgelegd en opgeslagen op een niet-persoonlijke of niet-persoonlijke manier:

 

informatie over de internetbrowser die u gebruikt:

 

 

- Dag / tijd

- Het type hardware en software dat op uw apparaat wordt gebruikt

- De tijd doorgebracht op de website

- De frequentie waarmee de website wordt geopend

- Internetpagina's opgeroepen door het apparaat

- Advertenties weergegeven op het apparaat

- Uw interactie met advertenties die op uw apparaat worden weergegeven

- geschatte geografische locatie van de internetprovider van de terminal

- demografische gegevens (bijvoorbeeld geslacht en leeftijdsgroepen en hun internetactiviteit)

 

De niet-persoonlijke of gerelateerde gebruikersgedragsinformatie opgeslagen in cookies of verwerkt door andere technieken wordt automatisch overgedragen naar een server van de softwareprovider (Sizmek), die zich meestal in de VS bevindt, dat wil zeggen in een derde land buiten de EU en de EER . In geen geval zullen uw gegevens worden samengevoegd om op deze manier individuele profielen en gebruikersgedrag te kunnen registreren en analyseren. Dit is ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking.

 

2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

 

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, lit. a) GDPR, daarnaast Art. 6 par. 1 lit. a) AVG en art. 6 par. 1 lit. f AVG, Art. 45 AVG in combinatie met EU / VS-privacyschild.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

 

Door de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen we het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn we in staat om onze advertentiemedia en advertenties op een gerichte manier te ontwerpen en het succes van advertenties te meten en statistisch te evalueren.

 

  Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan continu te verbeteren. Voor deze doeleinden ligt ons legitieme belang ook in de verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. f van de AVG. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt voldoende rekening gehouden met de interesse van gebruikers om hun persoonlijke gegevens te beschermen.

 

4. Duur van bewaring

 

De door ons verwerkte gegevens bij het gebruik van onze website via de "Google Analytics" -service worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Gegevens waarvan de bewaarperiode is bereikt, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd. In alle andere opzichten worden gegevens alleen opgeslagen voor zover en zolang dit nodig is in het kader van het gebruik van de service.

 

5. Optie voor bezwaar en verwijdering

 

Als gebruiker heeft u volledige controle over het gebruik van cookies die door Sizmek worden gebruikt. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het wellicht niet langer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 

Door de beveiligingsinstellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen op de apparaten die het gebruikt. Dit kan echter leiden tot beperkingen bij het gebruik van internetpagina's.

 

U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Sizmek via een opt-out-tool op www.sizmek.com/privacy-policy-de/. Om dit te doen, volgt u eenvoudig de instructies beschreven onder deze link, die u kunt oproepen op uw respectievelijke mobiele apparaat.

 

 

XI. DoubleClick Ad Exchange-koper

 

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 

We gebruiken de software "Ad Exchange Buyer" (Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om effectief te ontwerpen advertentiemateriaal en advertenties op internetpagina's die u betreffen op basis van uw interesses en uw gebruikersgedrag Privacybeleid van Google Inc policies.google.com/privacy

 

Volgens zijn eigen verklaringen past de aanbieder het EU / VS-privacyschild (https://www.sizmek.com/privacy-policy/) toe op basis van een certificering voor gegevensbescherming. Daarom moet een niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden bewaakt.